Recull setmanal d'àmbit econòmic

El Recull Setmanal d'Àmbit Econòmic recopila periòdicament informació de caire econòmic que ha aparegut en la setmana de referència a tres nivells. D’una banda, els indicadors econòmics bàsics que s'hi han publicat, ja siguin de conjuntura o d’estructura, i que són instruments útils per seguir el pols dels diferents sectors o àmbits econòmics. Seguidament, alguns estudis de rellevància relacionats amb àmbits de competència del Departament. N’hi ha que poden ser més teòrics i d’altres més aplicats. Es tracta de presentar resultats o metodologies que poden ajudar a la reflexió a l’hora de dur a terme diagnòstics o dissenyar polítiques a casa nostra. I finalment, una molt breu selecció de notícies que ajuden a marcar context sobre esdeveniments destacats o sobre el sentir de diferents agents econòmics.

Setmana del 6 a l'11 de Setembre de 2021

El PIB català creix el 18,9% el segon trimestre de l’any

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 18,9% el segon trimestre del 2021, dues dècimes menys que la variació prevista en l’avanç del mes d’agost. La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del 3,9%.

Des de l'òptica de la demanda, l'evolució del PIB s'explica per l'elevat augment de la demanda interna (20,5%), especialment intens en el consum de les llars (27,2%) i la formació bruta de capital (19,1%). El consum de les administracions públiques ha mantingut un increment del 5,8%. Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger s'han incrementat el 36,6% interanual i s'explica pel creixement de les exportacions de béns i serveis (29,6%) i del consum dels estrangers en el territori (728,1%). Les importacions totals de l'estranger han augmentat el 36,4%, fet que s'explica tant per l'increment de les importacions de béns i serveis (34,9%) com per l'evolució del consum dels residents a l'estranger (179,8%).

Des de la perspectiva de l'oferta destaca la recuperació de l'activitat econòmica de tots els sectors. El sector industrial creix el 23,2% i consolida la millora continuada apreciada en els darrers trimestres. En aquest sentit, destaca l'activitat de branques com l'automoció, la metal·lúrgia i el tèxtil, entre d'altres. El sector serveis registra una taxa de variació interanual del 17,2% i destaquen les activitats de comerç, transport i hostaleria (37,6%), en particular el transport aeri, l'hoteleria i la restauració. La construcció, amb una taxa interanual del 16,2%, millora els seus resultats respecte del trimestre anterior (−11,1%). Finalment, el sector agrari presenta una variació interanual del 0,1%.

Accedeix al text complet...


El nombre de societats mercantils a Catalunya del mes de juliol s’ha incrementat el 13,6% i passen a ser 1.642

Durant el mes de juliol a Catalunya s’han creat 1.642 societats mercantils, el 13,6% més que el mateix mes de 2020 i el 8,7% més que el juliol de 2019. El capital subscrit per a la seva constitució ha assolit els 64,8 M€ (el –58,4% menys que el juliol de 2020). Les societats mercantils dissoltes han sigut 129, el 16,2% més que fa un any, mentre que les societats mercantils que han ampliat capital han sigut 460, pràcticament les mateixes que fa un any.

En el conjunt de l’Estat s’han creat 8.379 societats mercantils, el 9,7% més que en el mateix mes de l’any passat i el 7,1% més que respecte fa dos anys. El capital subscrit per a la seva constitució supera els 507 M€ (amb un augment interanual del 10,0%). Per la seva banda, les societats mercantils que han ampliat capital el mes de juliol són 2.183, el -3,2% menys que al juliol de 2020, i el nombre de societats mercantils dissoltes ha sigut de 1.503, el que s’ha traduït en un increment interanual del 4,7%.

Accedeix al text complet...


L’índex de producció industrial creix el 6,8% el mes de juliol

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta el 6,8% interanual a Catalunya el juliol de 2021, gairebé 6 punts menys que la variació del mes passat. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els intermedis l’11,5%, els béns de consum el 7,0%, els béns d'equipament l’1,1% i l'energia el 0,3%. En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) ha augmentat el 3,7% respecte a un any enrere. L’índex sense corregir, per la seva banda, ha crescut el 3,3%.

Accedeix al text complet...

A l’Estat, l’índex de producció industrial corregit d’efectes estacionals i de calendari presenta el mes de juliol una variació interanual del 3,4%. Aquesta taxa és 7,6 punts inferior a la registrada el mes de juny. A la sèrie original l’IPI experimenta una variació del 0,4% respecte el mateix mes de l’any passat.

Accedeix al text complet...


L’indicador de clima industrial del mes d’agost empitjora respecte el mes passat i segueix en valors negatius (-9,7 punts)

La confiança dels empresaris del sector industrial català empitjora respecte el mes passat i segueix en valors negatius. El saldo de l’indicador de clima industrial (ICI) del mes d’agost de 2021 se situa en -9,7 punts, per sota dels -4,7 punts del mes de juliol però molt per sobre dels -22,9 punts de fa un any. La millora respecte de fa un any s’explica principalment pels bons resultats en el nivell de la cartera de comandes (42,0 punts) i en la tendència de la producció (15,5 punts). El nivell dels estocs dels productes acabats, en canvi, influeix negativament en aquesta millora en presentar un saldo 17,9 punts superior al d’agost de 2020.

En el conjunt de l’Estat l’índex registra un saldo que, tot i empitjorar respecte el mes passat, segueix sent positiu (1,2 punts). Així, manté l’estabilitat registrada els darrers mesos, alternant valors positius i negatius de magnitud moderada. La UE, per la seva banda, també empitjora lleugerament el saldo respecte el mes de juliol, però segueix registrant una evolució molt positiva de la confiança en el sector (12,0 punts, el segon millor valor històric).

Accedeix al text complet...


L’índex del nivell d’existències de mercaderies de l’Estat disminueix el -2.9% el segon trimestre

L’índex general del nivell d’existències de mercaderies en el comerç de l’Estat presenta una variació interanual del -2,9% el segon trimestre de 2021. Aquesta taxa és tres dècimes inferior a la registrada el primer trimestre. L’únic sector que ha registrat una taxa interanual positiva és el comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor i motocicletes, que ha crescut l’1,6%. Per la seva banda, la venta i reparació de vehicles de motor i motocicletes és el sector amb el decrement més elevat (-16,6%).

Accedeix al text complet...


Les exportacions catalanes creixen el 31,3% el mes de juny i les importacions ho fan el 32%

Les exportacions han crescut el 31,3% interanual a Catalunya el juny del 2021. Per destinació econòmica, han augmentat les exportacions de tots els béns: les de capital el 58,0%, les d'intermedis el 37,7% i les de consum el 18,6%. D'altra banda, el total d'importacions han crescut el 32,0% interanual com a resultat de l'augment de les importacions de tots els béns: les d'intermedis el 38,5%, les de capital el 23,2% i les de consum el 21,6%.

En comparació amb les dades de fa dos anys, l’increment ha estat menys significatiu: del 17,2% en el cas de les exportacions i del 0,7% en el de les importacions.

Accedeix al text complet...


El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta el 3,3% el mes d’agost

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya a Catalunya, a 31 d’agost, ha augmentat el 3,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.302.572 persones, segons dades provisionals. En relació amb el mes de juliol, el nombre d’afiliats ha disminuït el ‑1,8%.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social ha augmentat lleugerament per sobre del d’homes (3,6% i 3,1%, respectivament) al conjunt de Catalunya i per grups d’edat, ha augmentat a tots els grups d'edat, excepte en el de 30 a 44 anys, que ha disminuït el -0,3%.

Accedeix al text complet...


El cost per hora treballada al conjunt d’Espanya disminueix el -3,8% el segon trimestre

El cost per hora treballada de l’Estat disminueix el -3,8% el segon trimestre de l’any respecte el mateix trimestre de l’any passat. Aquest descens es deu a un increment de les hores treballades superior al dels costos laborals. El nombre d’hores no treballades ha disminuït a causa de la reducció de les baixes per incapacitat laboral i de les hores no treballades per raons tècniques, econòmiques, organitzatives, de producció i/o força major.

Si s’eliminen els efectes estacionals i de calendari, la variació interanual del cost per hora treballada també és del -3,8%. Per la seva banda, la variació trimestral entre el segon i el primer trimestre de 2021, eliminant els efectes estacionals i de calendari, és del -0,4%.

Accedeix al text complet...

El PIB de la zona euro ha crescut el 14,3% el segon trimestre i el de la UE, el 13,8%

El segon trimestre del 2021, el PIB desestacionalitzat ha augmentat el 2,2% a la zona euro i el 2,1% a la UE en comparació amb el trimestre anterior, segons l’estimació publicada per Eurostat. El primer trimestre de 2021 el PIB va disminuir el -0,3% i el ‑0,1% respectivament. En comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, el PIB desestacionalitzat ha augmentat el 14,3% a la zona euro i el 13,8% a la UE, després de registrar un descens del -1,2% a les dues zones el trimestre anterior.

En relació a l’avanç de dades publicat el mes d’agost, el PIB de la zona euro creix 7 dècimes (del 13,6% al 14,3%) i el de la UE 6 dècimes (del 13,2% al 13,8%).

Pel que fa a l’ocupació, el nombre d'ocupats ha augmentat el 0,7% tant a la zona euro com a la UE durant el segon trimestre en comparació amb el trimestre anterior (el primer trimestre de 2021, l’ocupació havia disminuït el -0,2% en ambdues zones). En comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'ocupació ha augmentat l'1,8% a la zona euro i l’1,9% a la UE, després d’un descens del -1,8% i -1,6% respectivament el primer trimestre del 2021.

Accedeix al text complet...


La taxa d’atur de l’OCDE disminueix fins el 6,2% el mes de juliol

La taxa d’atur de la zona de l’OCDE ha caigut fins al 6,2% el juliol de 2021, des del 6,4% del juny, 0,9 punts percentuals per sobre de la taxa de pre-pandèmia observada el febrer de 2020. Al conjunt de l'àrea de l'OCDE, la taxa d'atur ha disminuït més ràpidament entre les dones joves -de 15 a 24 anys- (fins al 12,5%, del 12,9% registrat el juny) que entre els homes joves (fins al 12,8%, del 13,0% del juny), i les dones de 25 anys i més (fins al 5,6%, del 5,8% el juny) que entre els homes de 25 anys i més (fins al 5,2%, del 5,4% al juny).

Accedeix al text complet...

Eurostat publica l’edició 2021 de l’anuari regional

Eurostat, l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea, ha publicat l’edició 2021 de l’anuari regional Eurostat, que proporciona una visió estadística de les regions de la UE en una àmplia gamma de temes: població, salut, educació, mercat de treball, condicions de vida, societat digital, economia, etc. negocis, recerca i desenvolupament, turisme, transports, medi ambient i agricultura. Les anàlisis presentades inclouen mapes, figures i infografies i estan dissenyades per ressaltar variacions i similituds regionals.

Accedeix al text complet...


Funcas publica una recopilació d’articles sobre empresa, economia i societat

Funcas ha publicat un llibre que recull una sèrie d’articles de naturalesa informativa amb l’objectiu de facilitar les dades necessàries per a un millor coneixement de l’economia espanyola. Els 40 capítols d’aquest llibre tracten temes com la competència estratègica, l’economia de les organitzacions o el govern corporatiu i la responsabilitat social. D’entre ells en destaquem Recursos y estrategias de las empresas familiares manufactureras en España, que analitza l’empresa familiar a Espanya, fent incidència a la propietat empresarial i els seus recursos i en la seva activitat exportadora; i La internacionalización del sector industrial español, que tracta de la importància del sector, sobretot en l’àmbit del sector exterior, tot i perdre pes relatiu respecte el sector serveis en els darrers anys.

Accedeix al text complet...


El teixit empresarial no recupera encara els nivells previs de la pandèmia, i es desaccelera la creació d’empreses

L’Estat espanyol comptava al juliol amb un dèficit de 16.163 empreses respecte al mateix mes de 2019 i el ritme de creació de societats s'ha alentit en els últims mesos, segons un informe publicat per Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme). El document evidencia que Espanya només ha recuperat el 60% del teixit empresarial destruït per la pandèmia, amb una pèrdua mitjana de 44.640 empreses respecte el 2019. Un cop econòmic que s'ha acarnissat amb les petites i mitjanes empreses. Segons l'informe de Cepyme, el 80% de les companyies destruïdes tenien menys de 10 treballadors.

Accedeix al text complet...


Quin és el pes real del sector de l’automoció?

En aquest article, l’autor qüestiona la dada que la patronal de l’automoció, Anfac, difon des de fa anys en relació al pes del sector sobre el PIB: el 10%. Aquesta xifra ha aparegut consistentment en els comunicats de la patronal i a la premsa, que l’ha donat per bona. Aquest percentatge és el resultat de sumar la contribució de la resta de sectors relacionats (distribució, assegurances, financeres ...) al pes del sector estrictament de l’automoció.

L’autor fa servir dades de la Comptabilitat Nacional publicada per l'INE pot ajudar-nos a resoldre la qüestió, i conclou que si amb les dades disponibles més recents (any 2018) se suma el valor afegit brut (VAB) generat pels epígrafs “Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs" i "Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes" (12.371 i 17.960 milions d'euros, respectivament) i es divideix entre el VAB total de l’Estat espanyol (1.089.082 milions), el pes que resulta és del 2,8% (si es divideix entre el PIB, que és lleugerament superior perquè inclou els impostos indirectes, el percentatge cau al 2,5%). Es tracta d'un valor força estable des de fa 10 anys, amb una lleugera tendència a l'alça. Arrel d’aquesta conclusió es qüestiona els ajuts que rep el sector per part de l’administració pública, per ser considerat un sector estratègic.

Accedeix al text complet...

Data d'actualització:  13.09.2021