Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Coneixement a Girona
Adreça: plaça Pompeu Fabra, 1, 17002, Girona.
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és gestionar les actuacions dels Serveis Territorials a la Catalunya Central en relació amb les persones que són part interessada en expedients sancionadors, d'expropiació i/o altres tipus d'actuació administrativa o bé que s'hi hagin dirigit per formular una petició, denúncia o comunicació. Gestió de les dades de caràcter personal vinculades als processos electorals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de l'àmbit territorial. Gestió de les activitats formatives, jornades i actes. Altres tramitacions relacionades amb l'àmbit competencial dels Serveis Territorials a la Catalunya Central i no es troben incloses en altres tractaments.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals:

Obligació legal / exercici de poders públics en el marc de la normativa sectorial en l'àmbit competencial del Departament d'Empresa i Coneixement / consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o, en el seu cas, amb el consentiment previ de la persona interessada.

En l'àmbit de tramitació d'expropiacions, es comunicaran les vostres dades a la Fiscalia General d'acord amb la normativa en matèria d'expropiació forçosa.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  12.11.2019