Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Secretaria General del Departament d'Empresa i Coneixement
Adreça: pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Tramitar els expedients administratius, gestionar l'activitat de foment competència de la Secretaria General i impulsar i resoldre les qüestions que es plantegin en la tramitació dels expedients en l'àmbit d'igualtat efectiva de dones i homes, assessorament jurídic i tutela d'activitat de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

Missió realitzada en interès públic en representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la industria, els serveis i la navegació i en l'exercici de les funcions públic-administratives, d'acord amb la Llei 4/2014, d'1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les dades es comunicaran al Portal de la Transparència d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i amb el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya).

Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o, en el seu cas, amb el consentiment previ de la persona interessada.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.05.2019