Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Adreça: c. Pamplona, 113, 08018, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és mesurar la radioactivitat incorporada a les persones físiques. Es tracten les dades personals recollides en el procés de mesura de la radioactivitat interna incorporada per les persones. En cas que la mesura sigui positiva, es comunicaran a l'empresa contractada per fer-ne l'avaluació posterior.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: obligació legal, d'acord amb la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre Energia Nuclear i amb el Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants, i resta de la normativa de desenvolupament reglamentari.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades es comunicaran a l'empresa Tecnatom, SA, com a encarregat del tractament, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la resta de la normativa aplicable.

Així mateix, les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  26.07.2018