Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Adreça: c. Pamplona, 113, 08018, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és gestionar i controlar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial de Catalunya, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: obligació legal d'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i amb el Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i la resta de normativa de desenvolupament reglamentari.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades es comunicaran al ministeri competent en matèria d'energia, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia i a l'Institut Català d'Energia, d'acord amb la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i al Cadastre en compliment de la normativa en matèria tributària i a ens locals, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova la Llei del Cadastre Immobiliari. 

Així mateix, les vostres dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  27.07.2018