Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Adreça: c. Pamplona, 113, 08018, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és gestionar les dades de caràcter personal tractades en el marc de les activitats de formació, actes i jornades en l'àmbit d’energia, seguretat industrial i seguretat minera i acreditar o certificar, en el seu cas, els coneixements de les persones que hi participen.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades només les conservarem durant el temps necessari imprescindible per a l'organització i gestió de l'activitat formativa, acte o jornada.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o, en el seu cas, amb el consentiment previ de la persona interessada.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l’adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  24.10.2019