Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement
Adreça: pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Gestionar els expedients administratius relatius a tràmits en matèria d'impuls del sector turístic així com l'activitat de foment de la Direcció General de Turisme.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: consentiment de la persona interessada per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques / Tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament d'acord amb la normativa aplicable en l'àmbit turístic i amb la normativa en matèria de subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya).

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les dades personals relatives a la concessió de subvencions seran publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També es publicaran al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.12.2019