• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Expedients administratius de la Direcció General de Planificació en l'àmbit d'Universitats i Recerca

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció General de Planificació en l'àmbit d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement
Adreça: via Laietana, 2, 08003, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial i impulsar i resoldre qüestions objecte dels expedients. Gestionar els documents que integren els expedients administratius de la Direcció General de Planificació en l'àmbit d'Universitats i Recerca així com les dades personals tractades en el marc del Pacte nacional per la Societat del Coneixement PN@SC.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, d'acord amb la acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i amb la resta de la normativa aplicable en la matèria.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. A l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) com a encarregat del tractament en tant que posa a disposició del Departament els mitjans tecnològics per habilitar un espai de col·laboració de les persones implicades.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  12.03.2019