Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció General de Comerç
Adreça: c. Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Tramitar els expedients administratius relatius a la gestió de fires i horaris comercials així com altres aspectes de la gestió administrativa. Gestionar l'activitat de foment.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es van recollir.

Expedients de comunicació d’implantació d’equipaments comercials (TAD 8454 DOGC 7133). Conservació permanent.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: missió realitzada en interès públic, d'acord amb la la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i normativa de desenvolupament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

No cedirem les vostres dades personals a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  10.07.2019