Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció de Serveis del Departament d'Empresa i Coneixement
Adreça: pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és gestionar els tràmits de tipus econòmic que efectua el Departament en relació amb el personal que hi presta servei i amb les empreses subministradores. Gestionar els pagaments, dietes, crèdits i deutes, subvencions atorgades a les entitats i altres possibles assistències dutes a terme.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Les vostres dades personals es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant que no en sol·liciteu la seva supressió.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Comunicarem les vostres dades personals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i al Portal de la Transparència, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  03.08.2018