Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció de Serveis del Departament d'Empresa i Coneixement
Adreça: pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

La finalitat és gestionar el tractament de dades personals en el marc de les activitats de dinamització social del Departament d'Empresa i Coneixement.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari imprescindible per a l'organització i gestió de les activitats de dinamització social del Departament d'Empresa i Coneixement.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: consentiment de la persona interessada, d'acord amb l'article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les vostres dades personals seran publicades als espais accessibles al personal del Departament d'Empresa i Coneixement (intranet...) als efectes de difusió de l'activitat de dinamització.

Les dades personals no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 de l'RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  17.04.2020