Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Direcció de Serveis
Adreça: pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona
Contacte: Delegat de Protecció de Dades: dpd.emc@gencat.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Vetllar per la seguretat dels diferents edificis i de les persones que hi treballen o que els visiten i controlar l'accés de les persones que accedeixen a les diferents dependències del Departament.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

D'acord amb l'article 8 de la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, les imatges es conservaran durant un període màxim d'un mes des de la seva captació.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals

A continuació, detallem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Missió realitzada en interès públic d'acord amb la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades

Les dades es poden comunicar, als jutjats i tribunals i a les forces i cossos de seguretat, en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis de vigilància de les dependències del Departament d'Empresa i Coneixement, per compte del responsable del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Departament d'Empresa i Coneixement està tractant dades personals que concerneixen a la persona interessada o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en els casos previstos per la normativa vigent, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o un correu electrònic a l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat electrònic reconegut.

Quines vies de reclamació hi ha

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament pel responsable del tractament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit adreçat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (c. del Rosselló, 214, Esc. A, 1r. 1a, 08008, Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.06.2018